ДГ №45 "Алиса"
гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2
Основно меню

Мисия, визия и цели

МИСИЯ

Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за найважните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

Мисията на ДГ № 45 „Алиса” е:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава в партньорство с родителите благоприятна позитивна и разнообразна среда за развитие на децата;
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.
 • да положи основите у децата на умения за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование
 • да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на децата като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.
 • да осигури качествено образование, което да дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото.
  да запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

ВИЗИЯ

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина. Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

 • Как работим със заобикалящата ни общност?
 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?
 • Как ще направим детската градина желано място за всекиго?
 • Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

 • Каква философия споделя детската градина?
 • Какъв ще бъде приносът на всеки?
 • Каква репутация да има детската градина?

В този смисъл ДГ № 45 е ориентирана към следната визия:

ДА БЪДЕ

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
 • Привлекателна и желана образователна институция, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

ЦЕЛИ


Глобална цел:

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Утвърждаване на отличителен имидж на ДГ № 45 „Алиса”- средище за гарантиране на пълноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното
дете.

Стратегически цели:

1. Повишаване на качеството на образованието и пълен обхват на децата в задължителна предучилищна подготовка;
2. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация на детската градина;
3. Използване на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.
4. Осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите, гражданско
обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено,съвременно и
модерно образование
5. Оптимизиране на възможностите ДГ да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи.
6. Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“, за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се
среда; за стимулиране адекватна реакция към успехите и неуспехите.
7. Активизиране работата на родителската общност.
8. Повишаване имиджа на професията „ Детски учител”.

Оперативни цели:

1. Повишаване качеството на преподаването

- Непрекъснат стремеж към развитие на професионално-личностните качества и на професионалните умения на учителите, съобразно изискванията на
съвременния живот и повишаване на авторитета на учителя;

- Промяна в общуването между учители, между учители и деца и между учители и родители – взаимодействие, взаимопомощ;

- Създаване на институционална култура, изграждаща лидери;

2. Повишаване качеството на ученето

- Повишаване качеството на образование чрез промяна процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите компетентности в
учителите.

- Възпитаване на децата в самоконтрол и организация на времето.
- Осигуряване на позитивна образователна среда;
- Осигуряване на безопасност на децата.

3. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо
развитие и подкрепа на всяко дете и в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите му.

4. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

5. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин, към правата на децата и хората с увреждания;

Прикачени документи

Мисия, визия и цели