ДГ №45 "Алиса"
гр. София, ж.к. Банишора, ул. Шумен 2

Нормативни документи - 2023/2024

Прикачени документи

Промени в правилника за дейността на ДГ 45 "Алиса"
Програмна система към Стратегия за развитие на ДГ 45 "Алиса"
Стратегия за развитие на ДГ 45 "Алиса" 2020/2025г.
Годишен комплексен план за дейността на ДГ 45 "Алиса" през 2023/2024 учебна година
Правилник за дейността на ДГ 45 "Алиса"
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ 45 "Алиса"
Вътрешни правила за дейността на комисията по етика в ДГ 45 "Алиса" за наблюдение, установяване и докладване на нарушения и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на децата от ДГ 45 "Алиса"
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към ДГ 45 "Алиса"
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ 45 "Алиса"